Search form

Luk 10:13

Rrawa Gun-gata Gala Gun-nerra Gubu-bawujarna

(Metiyu 11:20-24)

13“Awa! Nyiburr-gata rrawa Goréchin (Chorazin) rrapa Bachéyda (Bethsaida) nyiburr-nirra, yama nyiburr-ngukurdanyjiyarna? Wurra burraya burr-guya gun-nerra gu-ni barra ana-gorrburrwa. Wurra aburr-gata mu-ngoyurra aburr-ni rrawa Daya (Tyre) rrapa Jaydan (Sidon), minyja birripa gubi-nacharna gun-birripa rrawa Wangarr burr-barlmarrk jama a-jirrarna minypa gun-guniya nipa jama a-jirra gun-goyburrpa rrawa, birripa gun-nerra gubu-bawujarna aburr-jarl rrapa burr-guya aburr-ngukurdanyjiyarna nula Wangarr.