Search form

Luk 10:20

20Wurra wuriya. Wurra gun-gata wupa nyanma gala barra nyiburr-worlworlcha nyiburr-workiya minypa walkwalk an-guyinda a-galiyarra ana-gorrburrwa; wurra jarra buburr-worlworlcha buburr-ni ngardawa minypa ana-goyburrpa nyiburr-welangga nyiburr-yurra waykin.”