Search form

Luk 10:22

22Ganapiya, lika barrwa a-wena burrwa wurra gama gorlk, a-yinagata, “Ngun-anya nguna-wuna gun-bulapalawa. Gala ana-nga marn․gi nula an-guna An-walkurpa wurra nipa wupa ngardapa Ngun-anya; rrapa nipa Ngun-anya gala ana-nga marn․gi nula wurra an-guna An-walkurpa rrapa barrwa ana-nga nipa a-borrwuja rrapa a-gurdagurdarraja.”