Search form

Luk 10:24

24Minyja bubu-borrwa: Aburr-jaranga aburr-gata mu-ngoyurra aburr-ni, minypa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda rrapa bunggawa yerrcha burr-guta, birripa jal aburr-ni jimarn jarra gubi-nacharna gun-burral gu-beyarna burrwa gun-gata minypa ana-goyburrpa nyibi-nacha nyiburr-nirra, wurra gun-nyagara. Rrapa jal aburr-ni jimarn jarra aburr-galiyarna gun-gata ana-goyburrpa nyiburr-galiyarra nyiburr-workiya, wurra gala aburr-yinmiyarna.”