Search form

Luk 10:25

Meyali Gun-gata Minypa An-molamola An-gugaliya An-gata Jimériya (Samaria) An-guyinda

25Rrapa an-ngardapa an-gugaliya an-gata joborr marn․gi an-gunega, nipa a-garlmuna, a-ngunyangunyjiyana nula Jesus. Minypa a-yinanga nula, “A-lay, Bunggawa, ngaypa ngu-yinmiya barra ngu-ma wanngu gun-guni?”