Search form

Luk 10:29

29Wurra nipa an-gata an-gugaliya jal a-ni an-molamola a-negiya barra, lika nipa barrwa a-wengganana Jesus minypa a-yinagata nula, “Wurra nipa an-gata ana-nga minypa an-borrmunga apula?”