Search form

Luk 10:30

30Lika Jesus gu-ngurrjinga nula meyali gu-murna janguny minypa gun-guna: “An-ngardapa an-gugaliya Jirúchalam (Jerusalem) wenga ay-garlmuna, a-bona Jerikow (Jericho). Ana-bupiyana ana-bamuna, gojilapa aburr-bena nula aburr-gata aburr-ngumurda yerrcha. Lika abu-gaypuna aburr-ni mun-gata mun-ngiya nipa mu-ganyja a-bona, rrapa mun-nigipa mun-gubarrnguma burr-guta birripa abu-gaypuna. Lika abu-buna, abu-bawuna, gatiya a-yu barra a-juwa. Lika aburr-garlmuna, aburr-bona.