Search form

Luk 10:31

31Gu-gatiya wenga lika an-ngardapa junggay ana-bamuna gu-jarlakarr. Ganapiya, lika nipa a-nana an-gugaliya a-gorlapuna a-yu, wurra nipa a-garlmunapa gun-nerranga gu-menga a-jekarra rrapa a-beybana ay-bamuna, lika ay-bona.