Search form

Luk 10:32

32Rrapa gu-gata wenga an-nerranga an-gugaliya an-gata Libay (Levi) an-bapurr, nipa a-yinagatiya jama a-ji. Minypa nipa ana-bamuna, a-nana an-gugaliya a-yu, lika ay-bamunapa ay-bona.