Search form

Luk 10:33

33Wurra an-nerranga an-gugaliya ana-bamuna, nipa Jimériya (Samaria) an-guyinda. Ana-bamuna, lika a-nana an-gugaliya a-yu, lika nipa wargugu a-ni nula.