Search form

Luk 10:34

34Lika ana-bona nula, lika an-jeja a-gurragaja mun-girra mun-gata alip (olive) mu-guyinda rrapa mola wayin (wine), lika a-bichinga a-bona, ganapiya. Lika a-jarrkarrana, a-barnjinga jin-nigipa ji-dongki ji-guyinda, lika ana-ganyja ana-bona rrawa gun-gata gojilapa gu-jirra, lika gatiya nipa jaga a-ganana nula.