Search form

Luk 10:35

35Wurra gu-gatiya wenga minypa gun-nerranga ngorrngurra gu-ni, lika nipa a-garlmuna, mu-menga rrupiya abirri-jirrapa mun-mama jilpa (silver) mun-guyinda mu-yigipa m-burlupurr wenga, lika a-wuna an-gata bala an-gurrimapa, a-yinanga nula, ‘A-lay, an-guna an-gugaliya nginyipa jaga ny-jana barra nula rrapa minypa mun-nga barrwa rrupiya ny-barnja mun-nga nipa jal a-ni, rrapa nuwurra waypa ngaypa nguna-jeka barra, lika ngiy-wu barra.’