Search form

Luk 10:36

36“Ganapiya janguny, wurra aburr-gata ngaypa nguburr-ngurrjinga abirri-jirrapa an-ngardapa gu-galiya yerrcha gu-jarlakarr aburr-bamuna gurda, minyja ana-nga an-gata an-borrmunga a-ni nula aburr-bachirra abu-buna, ya?”