Search form

Luk 10:37

37Nipa an-gata joborr marn․gi an-gunega a-yinagata, “Minyja an-gata an-gugaliya nipa a-gunggajinga nula.”

Lika nipa Jesus ana-nyala a-wena nula, “Ganapiya, wurra nginyipa boy, yirda bamba minypa an-gata an-gugaliya a-gunggajinga nula an-nerranga.”