Search form

Luk 10:38

Jesus Balapala Bijirrin-denyjinga Marta Rrapa Meri

38Gu-gata wenga Jesus rrapa aburr-yigipa jawina aburr-garlmuna, aburr-bamuna, aburr-bena rrawa gun-gata minypa jin-ngardapa jin-gugaliya jin-gata jin-nelangga Marta (Martha) nipa jiny-jonyjinga nula Jesus gu-yigipa gu-rrawa.