Search form

Luk 10:5

5“Rrapa nyirri-yinga nyirri-gata nuwurra waypa rrawa nyirri-bengga minypa ana-nga an-gata a-gonyja ana-gotula nipa ana-murna barra nyirri-ni, gatiya waypa gu-yigipa gu-bala nyirri-barrnguma, ana-gotipa nyirri-wengga barra burrwa minypa nyirri-yinda, ‘Wangarr wugupa ana-gorrburrwa barra minypa nyiburr-molamola nyiburr-ni nyiburr-workiya rrapa gala barra gun-nga nyibu-borrwa.’