Search form

Luk 10:6

6Rrapa minyja ana-nga an-gata an-molamola an-gugaliya, nipa gu-rrima barra a-ni gun-gata gun-molamola ana-gotipa nyirri-wena nula; wurra minyja gun-nyagara, gun-gata gun-molamola gu-ngukiya barra rrapa minypa guna-jeka barra ana-gotula.