Search form

Luk 10:7

7Gata gu-maywapa gu-bala ana-goyburrpa nyiburr-ni barra nyiburr-workiya rrapa balaja nyibu-bay barra mun-nga mun-gata birripa mbi-rrimanga, nuwurra nyibu-bawa gun-gata rrawa. Minypa an-mujama an-guyinda nipa barra mu-ma a-workiya mun-nigipa minypa nipa jama a-ji, gu-gurda ngacha minypa birripa aburr-murna ana-goyburrpa nyiburr-ni barra rrapa balaja nyibu-bay minypa ana-goyburrpa nyiburr-ngaypa nyiburr-mujama. Gala barra nyiburr-gakiya nyiburr-workiya gu-werranga gu-bala.