Search form

Luk 11:11

11“Ana-goyburrpa nyiburr-gurda wurra ny-yinga ny-jata nginyipa minypa nyanyapa niya, minyja an-nginyipa walkur biy-wenggana jichicha, nginyipa gala ny-yinmiya ny-yu nguymbula.