Search form

Luk 11:14

Walkwalk Gun-nika Ganyjarr Ngardapa — Jesus Gun-nika Ngardapa

(Metiyu 12:22-30; Mark 3:20-27)

14Lika gu-gata wenga an-ngardapa an-gugaliya an-gata Jesus a-garlmuna, a-yerrnyjinga nula walkwalk an-gata an-ngarlngarta a-negarra a-ni. Lika an-gata minypa walkwalk ana-bawuna ana-bena, nipa an-gugaliya a-wena gugu. Lika aburr-gata wurra gama gorlk gochila aburr-barrjinga.