Search form

Luk 11:15

15Wurra aburr-werranga aburr-wena, “An-guna an-gugaliya nipa a-yerrnyjinga a-workiya walkwalk an-guyinda ngardawa nipa nyanma Biyíljabap (Beelzebub) an-gatiya wana an-babalapa walkwalk ana-wuna ganyjarr.”