Search form

Luk 11:19

19Wurra minyja gun-narda gun-burral, wurra gun-gata minypa aburr-goyburrpa jawina yerrcha wolawola abi-yerrnyjinga aburr-workiya walkwalk, gun-narda gu-gaya wenga ganyjarr, ya? Wurra walkwalk gun-nika ngika. Wurra aburr-gata aburr-goyburrpa jawina yerrcha, birripa jarra yarlanga gubi-nenga minypa gun-gata ana-goyburrpa ngunabu-yopuna gun-narda gala gun-burral.