Search form

Luk 11:21

21“Minypa gun-maywapa ranginy an-gugaliya wolawola derta a-negiya a-workiya, garlpi mu-rrimanga a-nirra rrapa gun-nigipa rrawa gu-bamanacha a-nirra, minypa gun-molamola gu-jirra nula rrapa gala ana-nga a-yinmiya gu-rruma rrapa a-gaypa.