Search form

Luk 11:22

22Wurpa lika an-nerranga wana an-babalapa an-gugaliya minyja nipa ana-boy rrapa burda a-nega an-gata an-gugaliya, nipa a-gaypa barra mun-nigipa garlpi mun-gata nipa m-borrwurra a-ni jimarna mu-gata wanngu a-negiyarna a-nirrarna. Rrapa gun-gata barrwa gun-nga burr-guta nipa gu-rrimarra, wurra an-gata wana an-babalapa a-gaypa barra, lika burr-wu barra aburr-yigipa jawina yerrcha.