Search form

Luk 11:23

23“Ana-nga an-gata minyja gala an-mola apula, an-gata an-gugaliya nipa an-bachirra apula. Rrapa minyja ana-nga an-gata gala nguna-jurrjurrma rraka wugupa nyirrbu-ma nula nyirri-boy Wangarr aburr-yigipa gu-galiya yerrcha, an-gata an-gugaliya nipa minypa ganday burr-nenga ay-bamburda.