Search form

Luk 11:24

Minypa Walkwalk An-guyinda Ana-jeknga Nula Mu-ngoyurra A-bawuna

(Metiyu 12:43-45)

24“Wurra bubu-borrwa gun-guna: Walkwalk an-gugaliya a-rrimanga, nipa wolawola ana-beya ana-workiya, lika a-bawuja a-boya rrapa minypa gu-bugula gu-gorla ay-bamburda, a-wechawecharra ay-yinda barra a-ninya, wurra gala gun-molamola gu-barripa. Ganapiya, lika ngardapa niya a-weya, a-yinaga a-workiya, ‘Ngaypa ngu-jeka barra gun-ngaypa rrawa.’