Search form

Luk 11:26

26Lika gu-gata wenga nipa walkwalk a-boya rrapa burr-mangga aburr-werranga walkwalk yerrcha birripa burr-guya aburr-werra, nipa marr a-yinaga. Lika burr-ganyja gurda ay-ngunyuna aburr-gatiya minypa arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 7, lika wugupa aburr-barrngumiya nula ana-ngurrnga an-gata an-gugaliya. Lika aburr-nirra aburr-workiya gatiya, rrapa nipa an-gugaliya jarra mu-ngoyurra gun-nerra gu-ni nula, wurra barrwa gugu burr-guya gun-nerra gu-nirra nula.”