Search form

Luk 11:29

Gu-galiya Yerrcha Gubi-nacharna Ganyjarr

(Metiyu 12:38-42)

29Gun-gatiya waypa barrwa aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-bona gurda nula Jesus, lika nipa mu-nguy a-wena burrwa, a-yinagata, “Aburr-gurdiya gorlk aburr-werra! Birripa jal aburr-ni gubi-na barra Wangarr gun-nika ganyjarr, wurra nipa gala barra burr-gurdagurdarra ganyjarr wurpa lika gun-maywapa minypa gun-gata nipa jama a-ji nula Jona (Jonah) mu-ngoyurra a-ni.