Search form

Luk 11:30

30Minypa gu-galiya yerrcha aburr-gata Ninaba (Nineveh) aburr-ni, birripa abi-nana Jona minypa Wangarr a-yinmiyana burr-barlmarrk jama a-ji nula, rrapa gu-gurda ngacha minypa birripa aburr-gurdiya gorlk abi-na barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya minypa Wangarr a-yirda barra burr-barlmarrk jama a-ji barra nula nipa.