Search form

Luk 11:31

31Rrapa nuwurra waypa gun-balmapa gu-ji minypa Wangarr burr-mari a-wengga barra, aburr-gurdiya gu-galiya yerrcha aburr-jurnja barra aburr-ni. Ngardawa gatiya nipa burr-mari a-wengga jin-gata wola bunggawa jinyu-ni rrawa gun-gata Jiba (Sheba), nipa gata jiny-ji barra Wangarr ana-gochila rrapa yarlanga gu-nega barra minypa birripa aburr-guna aburr-werra. Ngardawa wola gun-guwarr nipa jin-gata balay wenga jina-bona barra minypa nipa jiny-jaliya nula bunggawa an-gata an-nelangga Jolaman (Solomon), minypa nipa marn․gi gun-jaranga. Wurra jarra gun-burral ngaypa ng-guna wana, nipa Jolaman marr a-yinanga. [Wurra aburr-gurdiya gorlk gala marr aburr-balcha apula.]