Search form

Luk 11:32

32Rrapa aburr-gata mu-ngoyurra aburr-ni rrawa Ninaba, birripa nyanma burr-guta aburr-gurdiya gorlk aburr-jurnja barra aburr-ni gata minypa Wangarr burr-mari a-wengga barra burrwa. Ngardawa birripa aburr-gata Ninaba aburr-guyinda gatiya aburr-ji barra Wangarr ana-gochila rrapa yarlanga gubi-nega barra minypa aburr-gurdiya aburr-werra. Ngardawa birripa aburr-gata gun-nerra gubu-bawuna rrapa aburr-ngukurdanyjiyana minypa aburr-galiyana nula Jona nipiya Wangarr an-nika an-mujaruk a-wena burrwa. Wurra gun-burral ngaypa ng-guna wana, nipa Jona an-delipa!