Search form

Luk 11:36

36Ngardawa minyja wuparnana ny-burral nyi-nayarra nyi-nirra rrapa gala gun-ngiya n-dima rraka an-munya ny-maya ny-ji, gun-narda minypa nginyipa ny-jayanaya barra ny-yorkiya minypa gu-bardayala nyi-nirra.”