Search form

Luk 11:44

44“Awa! Burr-guya gun-nerra gu-ni barra ana-gorrburrwa! Nyiburr-gurda ana-goyburrpa minypa gun-maywapa ranginy an-gugaliya abu-jurnumburda aburr-workiya gu-jel rrapa gala burrbu-gurdagurdarra yina gaya abu-jurnumbuna, lika aburr-werranga aburr-bamburda, abi-rrenyjinga aburr-workiya rrapa gala marn․gi wuparnana an-gulol.” A-yinagata Jesus a-wena.