Search form

Luk 11:5

5Lika Jesus a-yinagata burrwa, “Minyja ny-yinga ny-jata minypa ana-munya gornborrk ny-jarlma, ny-boy nula an-nginyipa an-borrmunga rrapa ny-yinda nula, ‘Japurra ngapa ny-jirra, a-lay! Wurra nguna-wu abirri-jirrapa mun-ngardapa rakaraka rrapa nuwurra ngiy-wu barra.