Search form

Luk 11:51

51Minypa nyiburr-gurdiya gorlk Wangarr nyirr-bu barra minypa ana-goyburrpa nyiburr-bapurr nyirrbu-buna nyiburr-workiyana aburr-gata minypa Aybul (Abel) wenga, rrapa barrwa an-gata Jekaráya nipa gojilapa a-juwuna gun-gata Wangarr gun-nika bala gun-japurra rrapa gun-nigipa belabila gu-maya gun-gata yarlanga gu-jirra. Minyjiya. Gu-gata nula gun-bulapalawa mari Wangarr nyirr-bu barra ana-goyburrpa nyiburr-gurdiya gorlk.