Search form

Luk 11:53

53Lika gu-gata wenga nipa a-garlmuna, gu-bawuna gun-gata rrawa, lika a-bona. Wurra aburr-gata joborr marn․gi aburr-gunega rrapa Berachi yerrcha, birripa aburr-garlmuna, aburr-bachirramiyana nula Jesus. Minypa ngoyurra aburr-yerryerrmiyana nula rrapa abu-yopuna, rrapa minypa wolawola janguny abu-wengganana aburr-workiyana,