Search form

Luk 12:10

10“Minyja ana-nga a-wengga rrapa an-nerra a-nega an-guna An-walkurpa An-gugaliya, gun-narda Wangarr baywarra gu-nega barra nula; wurra an-gata ana-nga minyja gun-nerra a-wengga rrapa an-nerra a-nega Mern An-mawunga, an-gata an-gugaliya Wangarr gala a-yinmiya baywarra gu-nega nula.