Search form

Luk 12:13

Minypa Gun-maywapa Ranginy An-gorlkpalawa An-gerna

13An-ngardapa an-gugaliya an-gata a-wena nula Jesus, a-yinanga nula, “A-lay, nginyipa ny-jurda marn․gi nyi-gunega, wurra an-guna wengga nula an-ngaypa worlapa apa barra nyirri-ngorrkornda gun-gata an-ngatipa nyanyapa ata gu-bawuna atila.”