Search form

Luk 12:15

15Lika Jesus a-wena burrwa wurra gama gorlk. “A-jay, a-lay, buburr-jarlapiya. Gala barra gun-jaranga jal nyiburr-ni. Minyja bubu-borrwa: Gerra gun-gata ngika wanngu gun-gunega; gun-nyagara. Wurra marrban gun-gata gu-yinmiyapa an-gugaliya gu-rrimanga, wurra nipa gala a-yinmiya gu-gerra wanngu a-negiya.”