Search form

Luk 12:16

16Lika gun-guna Jesus gu-ngurrjinga burrwa meyali gun-maywapa ranginy. A-yinagata, “An-ngardapa a-ni an-gorlkpalawa nipa gun-nigipa rrawa balaja mun-murra mu-jinyja.