Search form

Luk 12:2

2Wurra gun-nga gu-yilkakiya gu-yurra, burraya gu-garlma barra yarlanga gu-yu. Rrapa gun-nga gun-jaranga yongun gu-yurra, burraya aburr-jaranga marn․gi aburr-ni barra gun-gata.