Search form

Luk 12:21

21Rrapa Jesus gu-mungbuna a-ni a-wena, a-yinagata, “Gu-yinagatiya gu-workiya burrwa aburr-gorlkpalawa aburr-gata gubu-jordajinga gubu-ganyja. Minypa Wangarr burr-nacha birripa aburr-yolkiya aburr-nirra; gala gun-burral wana aburr-bapala.”