Search form

Luk 12:27

27“Wurra borrwa gorrngunya mun-guyinda mun-delipa mun-gata minypa mun-jawanyja m-burnda mu-workiya: Minypa nipa mun-gata gala jama mu-ji mu-workiya rrapa gala mirikal mu-jarlapa nuluwa, wurra Nyanyapa arrku nipa wupa mu-jarlapurda a-workiya mun-gata mun-molamola. Rrapa ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa gun-guna gun-burral: Mun-gata minypa mun-jawanyja m-burnda niya mu-workiya ngayburrpa ngubi-nacha nguburr-workiya mun-molamola; jarra an-gugaliya a-barrngumiya a-workiya mirikal, mun-gata marr mu-yinaga mun-molamola mu-nirra nula. Minyjiya. An-gata Jolaman (Solomon) mu-ngoyurra bunggawa a-ni, wuriya nipa gorlk wana nula, wurra mun-nigipa burr-guta mirikal marr mu-yinanga mun-molamola; mun-gata mun-jawanyja m-burnda mu-workiya gorrngunya mun-guyinda, nipa jarra burr-guya mun-molamola.