Search form

Luk 12:30

30Wurra gu-gatiya ngacha birripa gubu-borrwuja aburr-workiya aburr-gata minypa gala marn․gi nula Wangarr. Wurra nipiya jarra Nyanyapa arrku waykin a-nirra marn․gi gu-gata ngacha gun-nga nginyipa jal nyi-nirra ny-yorkiya.