Search form

Luk 12:32

Gorlk Ny-ma Barra Gun-gaba Waykin

(Metiyu 6:19-21)

32“Nyiburr-gurda nyiburr-ngaypa jawina, gala barra nyiburr-gurkuja wurra marrban ana-goyburrpa gala nyiburr-jaranga. Wurra nipa Ngun-anya jal a-nirra ana-goyburrpa nyiburr-nipa barra nyiburr-workiya nipa ana-murna.