Search form

Luk 12:33

33Wurra mun-gata mun-nginyipa gorlk ma, burr-wu, rrapa rrupiya ma burrwa aburr-gata gala mbi-rrima. Gu-gurda ngacha minypa Wangarr jal a-nirra. Rrapa minyja nginyipa ny-yirda burr-wu, gun-narda minypa nginyipa ny-ma barra gorlk gun-gaba waykin gala gu-yinmiya gu-wulebiya, minypa gata gala a-yinmiya an-ngumurda biy-gaypa rrapa burnpa m-bay.