Search form

Luk 12:35-36

Nawanawa Buburr-ni

35-36“Nawanawa buburr-ni minypa gun-maywapa ranginy aburr-mujama marr gubu-ganyja nula an-birripa bunggawa ana-jeka barra gu-janara wenga. Minypa birripa mun-mujama mirikal aburr-barrngumurra, rrapa lam (lamp) aburr-birtarrmiyana, gu-rrongga gu-jirra. Lika gun-gata nipa ana-jeka barra rrapa ngana gu-jirra a-duldulja barra burrwa a-ji, warrika birripa gubu-lapkujama barra nula. 37Minyja gun-molamola gu-ni barra burrwa aburr-gata minypa an-birripa bunggawa burr-na nawanawa aburr-ni nula. Burr-guya aburr-marrkapcha barra aburr-ni. Minypa nipa bunggawa a-wengga barra burrwa barra aburr-raka, lika nipa mu-yerrkujama barra mun-gata mun-nigipa molma mun-gunegiya mirikal, lika balaja burr-wu barra a-boy.