Search form

Luk 12:37

37Minyja gun-molamola gu-ni barra burrwa aburr-gata minypa an-birripa bunggawa burr-na nawanawa aburr-ni nula. Burr-guya aburr-marrkapcha barra aburr-ni. Minypa nipa bunggawa a-wengga barra burrwa barra aburr-raka, lika nipa mu-yerrkujama barra mun-gata mun-nigipa molma mun-gunegiya mirikal, lika balaja burr-wu barra a-boy.