Search form

Luk 12:39

39“Wurra bubu-borrwa gun-guna gun-maywapa ranginy: An-gata bala an-gurrimapa minyja nipa marn․gi a-nirrarna nula an-gata an-ngumurda an-gugaliya ana-boga, nipa a-ganajarna a-nirrarna rraka gala nipa a-yinmiyarna gu-rrumungarna nula gun-nigipa bala.