Search form

Luk 12:4

Ana-nga Barra Arr-gurkuja Nula

(Metiyu 10:28-31)

4“Buburr-galiya apula, japurra ngapa nyiburr-jirra. Gala barra nyiburr-gurkuja burrwa aburr-gata minypa nyiburr-burral wupa nyirrbu-bun rrapa nyiburr-juwun wurra barrwa gala aburr-yinmiya jurdach.